Bugün - 30 Kasım 2020 Pazartesi
Foto Galeri
Video Galeri
Firma Rehberi
Künye
Reklamlar
Üye İşlem
 Bize Ulaşın
www.musikidergisi.com Logo
-
İstanbul 27°°C
Haber Detayları

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı ilk öğrencilerini aldı...

Yeni kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı ilk öğrencileriyle 7 Kasım'da eğitime başlıyor... Başvuran 105 öğrenciden 48 öğrenci öğrenim görmeye hak kazanmış. Eğitim süresi üç yıl.

EĞİTİM Haberi - 6 Kasım 2015 Cuma - 20:29
Yeni kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı ilk öğrencileriyle 7 Kasım'da eğitime başlıyor... Başvuran 105 öğrenciden 48 öğrenci öğrenim görmeye hak kazanmış. Eğitim süresi üç yıl.
Resmi küçültmek için üzerini tıklayın...

Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği alanında eğitim verecek olan konservatuarda ders programı, hafta sonu ve hafta içi mesaiden sonra olmak üzere haftalık 12 saat.

Dersler 07 Kasım 2015 Cumartesi günü başlıyor.. Şimdilik ud, klarnet, bağlama, üflemeli ve ritm çalgılarının eğitimi verilecek.

Başarılı olan öğrenciler  üç yılın sonunda katılım sertifikası alacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün açılış konuşmasında şöyle konuştu:

Toplum olarak sanata, kültüre, matematiğe, pozitif bilimlere önem vermemiz gerekiyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak sanata, kültüre, spora çok önem veriyoruz. Bu yüzden Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Bandosu'ndan sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nı kurduk. Üç yıl boyunca öğrencilerimiz, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği alanlarında nota, ses eğitimi alacaklar. Kültürle, sanatla iç içe olan insanlar, dünyaya ve hayata daha geniş pencereden bakar, insanları daha derinden tanır, olayları daha iyi yorumlar, hayatı farklı bakış açılarıyla zenginleştirir."


*   *   *

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Tanımları

Amaç:

MADDE 1-(1) “Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Müdürlüğü” nün amacı; kent geneli başta olmak üzere Kültür değerlerimizi yaşatmak ve nesilden nesile aktarılmasını sağlamaktır. Bu amaçla Müzik, Folklor(Halk Dansları), Tiyatro, Sinema ve Resim alanlarında teorik ve uygulamalı çalışmalar yaparak gerekli eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Kapsam:

MADDE 2-(1) Bu yönetmelik Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kuruluş olan Konservatuvar Şube Müdürlüğünün kuruluş, yönetim işleri ve personelinin görev, göreve alınma, çalışma esasları, yetki ve sorumlulukları, disiplin, konser düzenleme, konserlere sanatçı getirebilme, çalışma ve eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak:

 MADDE 3-(1)Bu Yönetmelik 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/v maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanununun ilgili maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar:

MADDE 4-(1)Bu Yönetmelikte geçen;

 a)-Belediye : Muğla Büyükşehir Belediyesini,

b)-Başkan : Muğla Büyükşehir Belediye Başkanını,

c)-Konservatuvar : Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarını,

 d)-Daire Başkanı : Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanını,

 e)-Daire Başkanlığı : Konservatuvar Şube Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Daire Başkanlığını,

f)-Şube Müdürü : Konservatuvar Şube Müdürünü,

g)-Bölüm Başkanı : Türk Sanat Müziği(TSM), Türk Halk Müziği(THM), Halk Dansları ve Tiyatro Başkanlarını,

 h)-Öğretim Görevlisi : Eğitim ve öğretim derslerine giren öğretmenleri,

ı)-Sanatçı : 07.05.1987 Tarih ve 87/11782 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların sözleşmeli olarak çalıştırılmalarına dair esasları' nın 14. ve 15. maddeleri uyarınca İcra Heyetlerinde saat ücretli ve fahri görevlendirilen kişileri,

i)-Memur : “Büro Elemanı” idari kadroda çalışan ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanununa tabi çalışan personeli.

10 İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Yetki ve Çalışma Esasları

Kuruluş:

MADDE 5- (1)Konservatuvar Şube Müdürlüğünün yönetim kademeleri aşağıdaki gibidir:

a) Konservatuvar Şube Müdürü

 b) Konservatuvar Sekretaryası

c) Yönetim Kurulu

d) Disiplin Kurulu

e) Bölüm Başkanları

f) Öğretim Görevlileri ve Kurulu

Görevleri:

MADDE 6-(1) Konservatuvar Şube Müdürlüğü;

 a) Amacına giren konularda eğitim ve öğretim yapmak, kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek, diploma ve benzeri belgeler vermek.

b) Türk Müziğini halkın sanat anlayışını yükseltecek biçimde uygulamak, eğitici ve açıklamalı konserler düzenlemek, Radyo ve Televizyonlarda yayınlar yapmak suretiyle Konservatuvar çalışmaları hakkında geniş kitlelerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

c) Benzeri grup ve şahıslarla işbirliği yaparak yurtiçi ve yurtdışı festivallere ve benzeri sanat etkinliklerine katılmak veya gösteriler düzenlemek suretiyle, otantik Türk Müziğinin tanıtılıp yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak. Sanat değeri taşıyan Türk Müzik eserleriyle, özellikle bölgesel halk ezgilerini derlemek, tespit ve tasnif eder ve gerektiğinde yayınlamak.

ç) Konservatuvarın imkânları ölçüsünde Batı Müziği ve Türk Müziği aletleri öğretilmesinde eğitim programları uygulamak. Müzik aletleri ile ilgili dersler açmak. Her bir müzik aleti için en az 5 öğrenci olması halinde açılmasını sağlamak.

d) Türk Folkloru-Halk Oyunları ile Bölge Folklor' ünü-Halk Oyunlarını araştırıp folklor-halk Oyunları eğitim ve öğretimini yapmak, ürünlerini sergilemek, halk oyunları ekipleri oluşturup, gösteriler düzenlemek. Modern dansların eğitimini de vererek gerektiğinde Büyükşehir Belediyesi adına Ulusal ve Uluslararası Festivallere iştirak ve temsil etmek.

e) Türk ve Dünya Tiyatro sanatını benimsetmek için gerekli bilimsel Eğitim, Öğretim ve oyun sahneleme çalışmaları yapmak. f) İhtiyaca göre yeni sanat bölümleri kurarak faaliyete geçmesini sağlamak.

 g) Konservatuvar Kuruluş, Çalışma ve Esaslarını çıkartılacak Yönetmelik ile belirlemek.

ğ) Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Yönetmeliğinin 6. Maddesinde bulunan görevleri yerine getirmek.

h) Konservatuvar Yönetmeliğinde belirtilen ve istenilen diğer görevleri yerine getirmek.

Konservatuvar Şube Müdürü:

MADDE 7- (1)Konservatuvar Şube Müdürü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından idarecilik yapmış ve müzik bilgisine sahip olanlar arasından Başkan tarafından atanır. Şube Müdürü idari yönden Konservatuarı temsil eder. Müdürlüğün idari işlerinden birinci derecede sorumludur. Konservatuarın idari hizmetlerinin düzenli ve iyi bir şekilde yürütülmesine nezaret etmekle ve lazım gelen tedbirleri almakla yükümlüdür.

Sayfa 3 / 10 Konservatuvar Şube Müdürünün Başlıca Görevleri:

MADDE 8-(1)Şube Müdürünün görevleri şunlardır:

a)Konservatuvarı sevk ve idare etmekten sorumludur,

b)Konservatuvarı temsil etmek, bağlı bulunduğu Daire Başkanlığı nezdinde Konservatuvar ile Büyükşehir Belediyesi ilişkilerini sağlıklı olarak yürütmek,

c) Konservatuvarın idari, mali, sanatsal, taşınır mal ve teknik işlerini; kanun, yönetmelik, çalışma programları ve bütçe esasları ilkelerine uygun biçimde yürütmek,

d) Konservatuvar Müdürlüğünde ihtiyaç duyulan sanatçı ve öğretim görevlilerinin alınması hususunda, yönetim kurulu ile birlikte hareket ederek, önerileri Daire Başkanlığına bildirmek, e) Öğretim görevlilerinin, derslere ve ilgili kurul toplantılarına katılmalarını sağlamak,

f) Konservatuvarın bütün kayıtlarının ve arşivinin tutulmasını sağlamak,

g) İlgili mevzuat ve yönetmelikler gereği diğer görevleri yerine getirmek,

h) Yönetim, Disiplin ve Öğretmenler kuruluna başkanlık etmek,

ı) Yönetim Kurulu kararlarını, Daire Başkanının da onayını alarak uygulamak.

Konservatuvar Sekretaryası:

MADDE 9-(1) Konservatuvar Sekretaryası; Şube Müdürüne bağlı ve sorumlu olarak görev yapmak üzere şube müdürünün teklifi ile Daire Başkanı tarafından görevlendirilir. Sekretarya, Konservatuvarın bütün yazışmalarını ve öğrenci işlemlerini yerine getirmek, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu toplantı gündemlerini hazırlayıp toplantı çağrılarını kurul üyelerine ulaştırmak, bu kurullarca alınan kararları ilgili karar defterine işlemek, kurul üyelerine imzalatılmasını sağlamak ve evrakın arşivlemesi çalışmalarını yerine getirmekle görevlidir.

Yönetim Kurulu:

MADDE 10-(1)Yönetim Kurulu; Konservatuvar Şube Müdürlüğünün Başkanlığında, Konservatuvarın bütün eğitim, etkinlik, idari ve teknik faaliyetleri konusunda en yüksek karar ve icra organıdır. Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:

a) Konservatuvar Şube Müdürü,

b) Bölüm Başkanları,

c) Bölüm Başkanlarının olmaması durumunda icra heyetleri, oda orkestrası ve bando şefleri.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

MADDE 11-(1)

a) Şube Müdürü, Koordinasyon Başkanı, Bölüm Başkanları ve diğer organlardan gelecek konuları görüşüp karara bağlamak,

b) Yönetmeliğin 1 ve 6 ıncı maddelerinde belirlenen amaç ve görevlerin gerçekleşmesi için gerekli denetim ve çalışmalar yapmak, kararlar almak,

 c) Bölüm Başkanlarını ve imtihan kurullarını belirlemek.

Sayfa 4 / 10

Yönetim Kurulunun Toplantı ve Karar İlkeleri:

MADDE 12-(1)

a) Yönetim Kurulu ayda bir defa toplanır,

b) Müdür veya üyelerin isteği ile olağanüstü olarak da toplanabilir,

c) Daha sonraki toplantının gün ve saati ilk toplantıda belirlenir,

ç) Toplantılar Şube Müdürünün Başkanlığında yapılır,

d) Toplantının gündem taslağını Koordinasyon Başkanı hazırlar, Şube Müdürü gündemi belirler. Gündeme ilave edilmesi gereken konular varsa toplantıdan önce üyeler tarafından önerilir,

e) Toplantı salt çoğunlukla yapılır ve kararlar salt çoğunlukla alınır,

f) Her üyenin bir oy hakkı vardır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır,

g) Yönetim Kurulu kararı bir tutanakla tespit edilip, Başkan ve üyelerce imzalandıktan sonra tarih sayı verilerek dosyalanır,

ğ ) Yönetim Kurulu Sekretaryası Şube Müdürlüğünce yürütülür,

h) Karar dosyası Şube Müdürünün muhafazası altında bulundurulur.

 

Disiplin Kurulu: MADDE 13-(1)

Disiplin Kurulu; Daire başkanı, Konservatuvar Şube Müdürü, Bölüm Başkanlarından oluşur.

Disiplin Kurulunda kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla verilir. Eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

Disiplin Kurulu; Konservatuvar öğrencileriyle, maaş ve ücret alan resmi görevli personel dışındaki, öğretim görevlileri hakkında, Disiplin yönetmeliği uyarınca, disiplin kavuşturması yaparak, ilgili kararları alır ve uygular. Göreve son verme kararı; Daire Başkanlığının teklifi ve Başkanın onayı ile gerçekleşir.

Bölüm Başkanları:

MADDE 14-(1) Bölüm Başkanları; daha önce resmi kurum ve kuruluşlarda görev almış, dalında kendini kanıtlamış, ya da Devlet Konservatuvarı ve Üniversitelerin ilgili bölümünde, aynı dalda öğretim görerek, mezun olmuş olanlar arasından, Daire Başkanının teklifi ve Başkanın onayı ile görevlendirilir.

Bölüm Başkanlarının Görevleri:

MADDE 15-(1) Bölüm Başkanının görevleri şunlardır:

 a) Tüm bölüm başkanlarıyla ile işbirliği yaparak, eğitim ve öğretimdeki birlik ve bütünlüğü sağlamak ve uygulamayı denetlemek,

b) Konservatuvar eğitimi süresince; uygulanacak ders programı ve Müfredatla ilgili tasarıları hazırlayarak, Yönetim Kuruluna sunmak,

c) Başkanlığını yaptığı bölümün, asli karakterini koruyucu, kültürünü muhafaza edici, sanat seviyesini yükseltici çalışmalar yapmak, bununla ilgili gerekli raporları hazırlamak,

d) Derse girecek öğretim elemanlarının belirlenmesi konusundaki tekliflerini, Yönetim Kurulunda görüşülmesini sağlamak, bu konudaki uygulamayı denetlemek,

e) Yıl içinde verilecek konserlerle ilgili çalışmaları yapmak (Organizasyon-Duyuru)ve uygulamayı izlemek,

f) Bölüm bünyesinde faaliyet gösteren uygulama topluluğunun sanat seviyesini, üslubunu ve repertuvarını geliştirici yönde, toplu ya da bireysel çalışmalar düzenlemek, çalıştırıcı elemanları belirlemek, çalışmaların yapılması için gerekli imkanları sağlamak ve uygulamayı denetlemek,

g) Topluluk, Şef ve Şef Yardımcılarına ihtiyaç duyulması halinde, duyuru yapılarak alınan başvuruların Yönetim Kurulunca belirlenmesini ve sınav jürisi kanalıyla değerlendirilmesini sağlamak,

ı) Koro Şefini belirleyerek Şube Müdürüne bildirir ve Daire Başkanının onayı ile atanmasını sağlar,

i) Öğretim elemanlarının; çalışma, davranış ve kurallara uyumunu tespit ederek, olumsuzlukları Konservatuvar Müdürüne bildirmek,

)Her öğretim yılı sonunda; yapılacak sınavlar ile, öğrencilerin başarı durumlarını belirlemek, sonuçlarını Şube Müdürüne sunmak,

k) Ses ve görüntü kaydı, nota arşivleri ile mevcut çalgı, giysi ve benzeri araç gereçlerin; korunması, saklanması ve düzenli tutulması için, elemanlar arasında görev taksimi yapmak, l)Gerektiğinde; ilgili Bölüm Başkanlığı repertuvarını zenginleştirme yönünden, sahada derleme çalışmaları yapmak, elde edilen görüntü ve ses kayıtlarından arşiv oluşturmak, toplanan verilerin tasnifi yapılarak, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yayınları” adı altında yayınlanmasını sağlamak,

m)Her yıl okulun kapandığı hafta, yapılan derleme çalışmalarını Şube Müdürüne teslim etmek,

n)Konserlere ve yerel sanatçılara ait ses kayıtlarını arşivlerinde toplamak,

o)Bölüm Başkanları, Müdüre bağlı ve sorumlu olarak görevlerini yerine getirmek,

p)Yönetim Kurulunun toplantılarına katılmak.

Koordinasyon Başkanlığının Görevleri:

MADDE 16-(1)Konservatuvarın tüm eğitim, öğretim ve sanat faaliyetlerinde:

a)Bölüm Başkanları ile birlikte, müfredat ve ders programlarını hazırlayarak yönetim kurulunun onayına sunmak,

b)İlgili Birim Başkanları ile programda yer alan dersleri ve öğretim görevlilerini belirleyerek, yönetim kurulunun onayına sunmak,

c)Yıllık eğitim programı dışında kursların program ve planlarını yönetim kuruluna sunmak, ç)Yıl sonu bütünleme ve öğrenci giriş sınavlarının koordinasyonlarını yapmak,

d)Her dönem başında bölüm başkanları, öğretim görevlileri ile toplantı yapmak ve görüşlerini alarak müfredat birliğini sağlamak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Sınavlar, Sanat Bölümleri ve Görevleri

Eğitim Süresi:

MADDE 17-(1)Konservatuvarda Eğitim ve Öğretim süresi 3 yıldır. Bu sürede başarılı olanlara mezuniyet belgesi verilir.

Konservatuvarda imkânlar ölçüsünde Milli Eğitim ile işbirliği yapılarak “Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği” kapsamında sertifikalı eğitim programları da düzenleyebilir.

Çalışma Düzeni:

MADDE 18-(1) Konservatuvarın eğitim, öğretim ve uygulama ile ilgili: eğitim süresi, ders günleri, ders saatleri, sınav günleri İcra Heyeti çalışma günleri tatil süreleri gibi her türlü çalışma düzenini Yönetim Kurulu belirler ve Daire Başkanının onayına sunar.

a) İdare gerek gördüğünde yaz eğitimi de yapabilir.

b) Konservatuvarda ön kayıtları 01 Ağustos’ta başlar 15 Eylül’de sona erer.

c) 30 Eylül’e kadar müracaat eden öğrencilerin sınavlarını tamamlayarak belirlenecek sayı kadar öğrencinin, kesin kayıtlarını bölümlerine yapar.

ç) Her öğretim yılında hangi bölüme kaç öğrenci alınacağına, yönetim kurulu karar verir.

d) Okulunu başarıyla tamamlayan öğrencilere “Mezuniyet Belgesi” düzenleyerek verilir.

 e) Yılsonu sınavları 2. yarıyılın sona erdiği haftayı takip eden ilk hafta içinde yapılır.

f) Her dönem 16 haftadan oluşur.

g) Yarıyıl tatili Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların yarıyıl tatili ile aynı anda yapılır.

 

Öğretmenler Kurulu: MADDE 19-(1)Öğretmenler kurulu; Konservatuvar Öğretim Görevlileri ile bölüm başkanlarından oluşur. Öğretmenler Kuruluna Şube Müdürü başkanlık eder. Öğretmenler Kurulu her yıl dönem başları, dönem sonları ve bütünleme sınavları sonunda olmak üzere yılda en az 5(beş) kez toplanır. Şube Müdürü veya Öğretmenler Kurulunun 1/3' ünün isteği ile olağanüstü olarak da toplanabilir.

Öğretmenler Kurulunun Görevleri

MADDE 20-(1) Öğretmenler Kurulu;

a) Ders ve müfredat programlarıyla, alınacak öğrenci sayısının tespiti yönünde, Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunmak,

b)Dersler için gerekli doküman, kitap, nota , araç, gereç ve malzemeyi tespit etmek,

 c) Bütünleme sınavlarından sonra yapılacak öğretim görevlileri toplantılarına katılmak, öğrencilerin sınıf geçme ve başarı durumlarını görüşüp karara bağlamakla görevlidir.

Öğretim Görevlileri

MADDE 21-(1)Konservatuvarda Eğitim – Öğretim ve uygulama çalışmaları, Kültür Öğretmenleri ve Sanatçı Öğretmenler tarafından yürütülür.

(2)Kültür Öğretmenleri; orta dereceli okullarda ders vermeye hak kazanmış öğretmenler öncelikle tercih edilmek üzere, çevrede kendi dalında yeterliliğiyle tanınmış kişiler arasından da görevlendirilebilir.

(3)Sanatçı Öğretmenler; dalında yeterliliğiyle ve aşağıdaki öncelik sırasına göre düzenlenmiş kıstaslara uygunluğuyla tespit edilen kişilerden oluşur.

a) Dalında yükseköğrenim görmüş olmak,

b)Lise ve dengi okul mezunu olmak, emsal bir Konservatuvardan diploma almış olmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. (

4) Öğretim Görevlisi olmak için başvuranlar arasında gerekli şartları taşıyanlar, her yıl sınavla belirlenir. Bilgi ve tecrübelerinden yararlanılması uygun görülenlerden, görevi kabul edenler ise; Yönetim Kurulunca belirlenir ve Daire Başkanlığınca görevlendirilir. Öğretim Görevlileri Konservatuvarda ; “ders saati ücretli” veya “fahri” olarak görevlendirilebilirler. Disiplin Kurulunca işine son verilmesine karar verilen Öğretim Görevlileri aynı işe bir daha alınamazlar.

 Öğretim Görevlilerinin Görevleri

MADDE 22- (1)Öğretim görevlileri, aşağıdaki başlıca görevleri yerine getirirler;

a) Yönetmelik ve Müfredat Programlarında belirtilen Eğitim- Öğretim ve uygulama derslerini yapmak,

b) Ders ve çalışmalarda yoklama yaparak, sonuçları ve işlenen konuları yoklama defterine kaydetmek,

c) Varsa; seçildikleri kurulların toplantı ve çalışmalarına katılmak,

ç) Görevlendirildikleri sanat topluluklarının çalışma ve gösterilerine katılmak,

(2) Öğretim Görevlileri, Bölüm Başkanlarına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürürler.

Özel Yetenek Sınavları

MADDE 23-

(1) Sınavlar Özel Yetenek sınavı şeklinde uygulanır. Sınava girebilmek için; adayın kendi el yazısı ile yazılmış ve öz geçmişini de kapsayan bir dilekçeyi, en geç sınav tarihinden bir gün önce, şube Müdürlüğüne vermesi zorunludur.

 (2) Konservatuvar Bölümlerine ve İcra Heyetlerine alınacak sanatçı, stajyer sanatçı ve öğretim elemanları sınavları; alanında uzman kişilerden (Öncelikle en az Lisans düzeyinde Tiyatro ve Müzik Eğitimi almış ve/veya toplumda kabul görmüş sanatçılardan, alanında yeterliliği komisyonca kabul gören sanatçılardan) oluşur ve yönetim kurulunca belirlenen sınav komisyonunca her yıl Eylül ayında yapılır. Bu sınavda adayların 100 (Yüz) tam puan üzerinden en az 70 (Yetmiş) puan almaları gerekir.

(3) Puanlar gizli oyla verilir, Komisyon Üyelerinin verdiği puanlar toplamının ortalaması gerçek puan kabul edilir.

 (4) Aynı grupta yapılan sınavlarda, başarılı olanların sayısı ihtiyaçtan fazla ise; en yüksek puandan başlanılarak seçim yapılır. Aynı puanı alan adaylardan öncelikle sanat eğitimi üstün olan tercih edilir.

(5) Sınavı kazananların görevlendirme işlemleri ile ilgili belgeler, sanatçılığa, stajyer sanatçılığa ve öğretim elemanlığına alınmak üzere, seçilmiş olanlardan istenir. Bölümler:

MADDE 24-(1)Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Müdürlüğü Eğitim-Öğretim ve uygulama çalışmaları aşağıdaki dallarda yapılır.

a)Türk Sanat Müziği Bölümü

b)Türk Halk Müziği Bölümü

c)Tiyatro Bölümü

d) Halk Dansları Bölümü

 (2) Konservatuvar bütün bölümleriyle faaliyete geçebileceği gibi ihtiyaçları karşılanabilenler önce, diğer bölümler daha sonra da açılabilir. Yönetim Kurulunun önerisiyle Başkanlıkça yeni bölümler açılabileceği gibi, bazı bölümler de kaldırılabilir.

Her bölüm kendi içinde öğrenci seçme kriterlerini ve sınav yöntemini belirler. Bunu da her eğitim yılı başvurular sırasında, başvuran kişilerin bilgilerine uygun araçlarla duyurulur.

Türk Sanat Müziği Bölümü

MADDE 25–(1) Türk Sanat Müziği Bölümü; işbu yönetmeliğin 14. maddesine göre atanan Bölüm Başkanı tarafından yönetilir.

a) Bu bölümdeki eğitim-öğretim, uygulama gibi bütün sanat faaliyetleri bölüm başkanının denetim ve sorumluluğu altında yürütülür.

b) Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen, müfredat programlarına uygun sanat ve kültür derslerinin okutulacağı bu bölümde öğrencilere, öncelikle Geleneksel Türk Sanat Müziğinin temel eğitimi verilir.

c) Branşa ait müzik aletleri bölümü açılıncaya kadar, Türk Sanat Müziği bölümüne konacak, isteğe bağlı derslerle, yetenekli öğrencilere, müzik aletlerinin çalınması da öğretilir. Öğrenciler; yalnızca müzik aletleri derslerine devamla yetinmezler, temel müzik eğitimi zorunludur.

ç) Görevlendirilen “Öğretim Görevlisi” yönetiminde; öğrencilerden Türk Sanat Müziği Öğrenci Topluluğu kurulur.

d) Bu topluluğun bütün çalışma ve konserleri, öğrenciler için disiplin uygulaması ve repertuvar uygulama dersi niteliğindedir.

e) TSM öğrenci topluluğu uygulama ve konserlerinde; Türk kültürünün sevdirilmesi, temel ilke olarak esas alınmalıdır. İcra edilecek eserler, topluluk şefi tarafından, halkın sanat anlayışını yükseltme ilkesi ön planda tutularak, başlangıçtan bugüne, geleneksel müziğimizin sanat değeri taşıyan ve TRT Repertuarlarına girmiş eserleri arasından seçilir.

Türk Halk Müziği Bölümü

MADDE 26- (1) Kuruluş ve işleyiş şekli; TSM Bölümü hükümleri, bu bölüm için de uygulanır. Gereken dersler, TSM bölümüyle ortaklaşa da yapılabilir. Ancak; Türk Halk Müziğinin karakter itibariyle, bölgesel kaynaklı olması nedeniyle ve konservatuvarın THM bölümü araştırma ve derleme çalışmalarını, Eğitim- Öğretim uygulama çalışmaları kadar, ön planda tutar, gerektiğinde sesli ve görüntülü kayıtlar yapıp, arşivler.

(2) THM icra Heyeti konserlerinin; Türk folklorunun seyirlik özelliklerinin sergilenmesine imkân verecek şekilde, konservatuvarın diğer bölümleriyle müşterek düzenlenmesine özen gösterilir. Konserlerde, yeni derlenmiş eserler ve bölgeyi temsil eden halk ozanlarına öncelikle yer verilir.

Halk Dansları Bölümü

MADDE 27-(1) Kuruluş ve işleyiş prensipleri itibariyle; TSM-THM Bölümü hükümleri, bu bölüm için de uygulanır.

(2)Türkiye ve yöresel Halk Danslarımızı ve Modern Dansları öğrenmek, öğretmek, Milli örf ve adetlerimizi incelemek, çevre incelemeleri yaparak giderek kaybolmaya başlayan Muğla yöresinin folklorunu, müzik, alet, giyim ve ananelerimizi meydana çıkararak onları yaymak, Halk Danslarının sevilmesini, yayılmasını sağlamak bir sistem ve program dâhilinde takipler teşkil ederek gösterilerde bulunmak bu bölümün görevidir.

(3)Yurt içi-dışı festival ve yarışmalara katılmak, yarışmalar düzenlemek, belirli ve önemli günlerde gösteriler yapmak bu bölümün görevidir.

Tiyatro Bölümü MADDE 28-(1) Tiyatro eğitimi ve sahnelenmesini gerçekleştirmek üzere; kurulan bu bölüm; bu yönetmeliğin 14. maddesine göre atanan bir bölüm başkanı tarafından yönetilir. Tiyatro Eğitiminin kapsamı, branşları, süresi ve yaş grubu; bölüm başkanının hazırlayacağı rapor, Yönetim Kurulu ve Daire Başkanlığının oluru ile belirlenir. Eğitim süresince, branş derslerinin yanında, deneme oyunu olarak, bir de tiyatro eseri çalışılır. Tiyatro Bölümü öğrencileri tarafından yapılan bu çalışma, Yönetim Kurulunun alacağı karar doğrultusunda deneme oyunu olarak sahnelenir. Bu bölümde Tiyatro eğitimi verilir. Uygun görülen öğrenciler, gerektiğinde dışardan görevlendirilen, konuk sanatçılarla birlikte, Bölüm Başkanınca, Tiyatro eserleri arasından seçilen oyunları, gerekli yasal izinleri alınmak suretiyle sahnelerler. Bir tiyatro sezonunda sahnelenecek oyun repertuvarı, bölüm başkanı ve Yönetim Kurulunun onayı ile tespit edilir. Çalışmaların, Türk ve Dünya Tiyatrosunun, seçkin eserleri arasından seçilmesi zorunludur.

(2) Yeni oyuncuları Türk Tiyatrosuna kazandırmak için faaliyetlerini sürdürür.

Sanatçı ve Stajyer Sanatçı:

MADDE 29-

(1) Sanatçı ve stajyer sanatçıda aranan özellikler;

a) Dalında yükseköğrenim görmüş olmak,

b) Lise veya dengi okul mezunu olup, emsal bir konservatuardan diploma almış olmak,

c) 18 Yaşını bitirmiş olmak ve 40 Yaşından gün almamış olmak, (Sanatında özellikli olanlar için yaş sınırı Yönetim Kurulu Kararıyla kaldırılabilir.)

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e) Disiplin Kurulunca işine son verilmesine karar verilen sanatçı veya stajyer sanatçılar aynı işe bir daha alınamazlar,

f) Her yıl Eylül ayında yapılacak seviye tespit sınavında başarılı olan sanatçılar; “Ders Saati Ücretli”, stajyer sanatçılar ise “fahri” olarak İcra Heyetinde görevlendirilirler.

İcra Heyeti:

Madde 30-(1) Konservatuarda İcra Heyeti;

a)Türk Sanat Müziği İcra Heyeti,

b) Türk Halk Müziği İcra Heyeti,

c) Oda Müziği Orkestrası,

d) Kent Orkestrası,

e) Büyükşehir Belediye Bandosu,

 (2) İhtiyaç duyulması halinde yeni Topluluklar-Korolar oluşturulur. Yönetmeliğin 1. ve 6. Maddelerindeki hükümlerini uygulamak üzere; enstrümanları, icracılıkları ve müzik bilgileri yeterli olan sanatçılardan Konservatuvar icra heyeti kurulur. İcra heyetinin teşkili bu yönetmeliğin 22. ve 28. Maddesindeki esaslara göre yapılır. Göreve atanmaları ve görevden alınmaları Yönetim Kurulu kararı ve Daire Başkanının onayı ile gerçekleşir. Bu heyetin tabii tutulacağı İdari ve teknik esaslar çıkarılacak yönergelerle belirlenir.

(3) Her yıl yapılan İcra Heyeti Sınavını kazanamayanların Konservatuvarla ilişiği kesilir.

İcra Heyeti Şefleri

MADDE 31-

(1) İcra Heyeti Şefleri, Bölüm Başkanının önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla tayin edilir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararıyla değiştirilir. İcra çalışmalarında ve konserlerde koroyu yönetir, bağlı bulunduğu bölüm başkanına karşı sorumludur.

İcra Heyeti Şef Yardımcısı

MADDE 32-

(1) İcra Heyeti Şef Yardımcısı, ilgili Bölüm Başkanı tarafından tayin edilir. İcra Heyeti Şefine bağlı olarak görev yapar, Şef olmadığı zamanlar, İcra Heyeti Şefinin görevlerini yürütür.

(2) Konservatuvarda Eğitim ve Öğretim Bölümlerinde görevlendiren Öğretim Görevlileri ile İcra Heyeti ve İcra Heyeti Şefleri ve Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Yardımcılarına Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı ile belirlenecek olan ücret üzerinden ders niteliğinde egzersiz görevi karşılığı ek ders ücreti ödenir.

Çalışma Düzeni:

MADDE 33-

(1) Konservatuvarın çalışma düzenini Şube Müdürü belirler. Konservatuvar Eğitim ve Öğretime Ekim ayının sonunda başlar. Mayıs ayının ortasında ya da sonunda iş son bulur. Bu tarihler Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilinir. İdare gerek gördüğünde yaz eğitimine devam edilebilir. Konservatuvarda ön kayıt tarihleri ve kesin kayıt tarihleri her yıl ilanla bildirilir. Her öğretim yılında hangi bölüme kaç öğrenci alınacağına, yönetim kurulu karar verir. Okulunu başarıyla tamamlayan öğrencilere bitirme belgesi düzenlenerek verilir. Yılsonu sınavları her yarıyılın son haftası içinde yapılır. Eğitim süresi 6 dönem olmak üzere 3 yıldır. Eğitim gün ve saatleri her yılın başında düzenlenir.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Faaliyetler:

MADDE 34-

(1) Bölümlerinin ve İcra Heyetlerinin yıllık program ve faaliyetleri haricinde; gerek yurt içi gerek yurt dışından yapılacak talepleri, eğitim ve yıllık programı aksatmaması kaydıyla, Yönetim Kurulunun kararı ve Başkanlık Makamının onayı ile gerçekleştirilir. Turnelerde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler Yönerge Çıkarılması:

MADDE 35- (1) Yönetmelik maddelerine uygun olarak, Konservatuvarın verimli bir şekilde, eğitim ve öğretimi gerçekleştirebilmesi, Konservatuvar dışı çalışmalar, turneler ve konserler, çıkarılacak yönerge ile düzenlenir.

 Konservatuvar İhtiyaçlarının Karşılanması

MADDE 36- (1) Konservatuvar bünyesinde bulunan, Eğitim-Öğretim, Uygulama ve İcra Heyeti bölümlerinin her türlü ihtiyaçları ile bölümlerin konser ve gösterilerinde giyilmesi gereken kostümler ve bu amaçla kullanılacak dekorlar, aksesuarlar; toplulukların TV gibi faaliyetlerinde, topluluklarda yer alacak Öğretim Görevlileri ile sanatçı ve öğrencilerin gidiş dönüş ve konaklama gibi masrafları Büyükşehir Belediye bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlülük:

MADDE 37-(1) Bu yönetmelik hükümleri Muğla Büyükşehir Belediye Meclis’ince onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38-(1) Bu yönetmelik hükümleri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

 

Facebook'ta Paylaş
 
Anahtar Kelimeler:
Kaynak / Editör
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer EĞİTİM Haberleri
İlk 800 bine girme başarısı ve müzik… Onur Şenel
Harvard Üniversitesi dersleri 2020-21 öğretim yılında internet üzerinden...
Kız Muallim Mektebi Musiki Dersi...

Kız Muallim Mektebi Musiki Dersi...
Blok flütü bırakıp dilli kavala geçtiler…
Doçent sayısında büyük azalma: Üniversiteler 2023'de ihtiyacı olan doçent sayısına ulaşamıyor…
Çağdaş İran Müziğinde Dizi ve Aralıklar... Hormoz Farhat, Çeviren: Ahmet Bülbül,
Nota satmak için gazeteye ilan veren ilk nota yayıncısı… Cahit Işık
En Çok Okunanlar
En Çok Yorumlananlar
Diğer Başlıklar

Prof.Dr. Gültekin Oransay'ın vefatının 31. yıldönümü...
İşlevsel Müzikoloji - Functional Musicology… Dr. Ayhan Sarı
28. Mavi Nota Müzik Ödülü Olimbera Voice Korosu’nun…
Seyit Yöre ile “Mesut İktu: Cumhuriyet’in 50 Yıllık Sesi” kitabı üzerine...
Müzisyenin çıkmazı… Dr. Fatih Coşkun*
İstanbul Müzik Müzesi Müdürlüğü’ne Dr. Ayhan Sarı atandı…
Toplumun "Korkuluk Argümanı" ve “Halil Sezai olayı”… Gökmen Özmenteş
Akademik yağmacılıkta ibret tablosu…
Fırat Kutluk ile “Beethoven“ kitabı üzerine...
Deneysel covit19 bulaştırma konseri…
Günün Sözü
Tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku…
(Francis Bacon)

Yazarlar 
Röportajlar
Etnomüzikoloji Dergisi’nin 2. sayısının yayını üzerine Fırat Kutluk ile röportaj...
Ayhan Sarı: Dergiden önce Etnomüzikoloji Derneği’nin kuruluş öyküsüyle başlayalım mı? Fırat Kutluk: Etnomüzikoloji Derneği ...
»
»
»
Tarihte Bugün
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0,22ms