Bugün - Thursday, December 7, 2023
Foto Galeri
Video Galeri
Firma Rehberi
Künye
Reklamlar
Üye İşlem
 Bize Ulasin
www.musikidergisi.com Logo
-
İstanbul 27°°C
Yazar Detayları

Nesrin Kalyoncu

Nesrin Kalyoncu - Corona günlerinin verimi: “Müzik Eğitiminde Çok Bileşenli Pedagojik Yaklaşımlar ve Öğretme-Öğrenme Yaklaşımları”

Corona günlerinin verimi: “Müzik Eğitiminde Çok Bileşenli Pedagojik Yaklaşımlar ve Öğretme-Öğrenme Yaklaşımları”
Yazı Tarihi: Thursday, February 17, 2022

2019 yılının sonbaharında bir kitap çalışmasına karar verip, editör olarak yazar grubunu davet etmiştim. Bizler yavaş yavaş bölümleri çalışmaya başlamışken, çeşitli haberlerde de Çin, Wuhan, Corona sözcükleri kulağımıza çalınıp duruyordu. Çok geçmeden, o sözcükler esas gündemimiz oluverdi… Herkes gibi bir süre panik ve endişeyle baş etmek zorunda kalıp her şeye ara verdiğim bir zaman diliminden sonra, yeniden odaklanmamı sağlayan bu kitap projesiydi. Covid-19 Pandemisi sürecinde evlerde kapalı kaldığımız o zorlayıcı gün ve gecelerde, bu çalışma benim için adeta can simidi oldu diyebilirim. Pek çok uyaranın hayatımızdan çekildiği karantinalarda, en çok iletişimde olduğum ve birlikte çalıştığım kişiler de haliyle bu kitabın bölüm yazarları oldu. Halen devam etmekte olan pandemide yaşamını yitiren milyonlarca insana ithaf ettiğimiz kitap, nihayet iki yıl sonra, 2021 aralık ayında raflarda yerini aldı.

Kitabın editörü olarak beni bu çalışmayı tasarlamaya iten başlıca sebep; Türkiye’de, çeşitli pedagojik ve didaktik yaklaşımların bireysel olarak çalışıldığı farklı tipte yayınlar olmasına rağmen, müzik eğitimi bağlamında topluca ele alındıkları bir kitabın mevcut olmamasıydı. Şüphesiz bazı yaklaşımları genel bir bakışla tanıtan kitaplar bulunmaktaydı. Ancak, eksik olduğunu düşündüğüm husus; yaklaşımların tarihsel ve kültürel arka planları, gelişim çizgileri, pedagojik ve didaktik nitelikleriyle bir bütün olarak ele alınmamış olmalarıydı. Diğer taraftan, pek çok yayında “pedagojik yaklaşım” ve “öğretme-öğrenme yaklaşımı/didaktik yaklaşım” kavramlarının birbirinin yerine kullanılması da adeta, müzik eğitimi literatüründe bu ayrımları görünür kılmanın zamanının geldiğini söylüyordu... Kitap için motive eden diğer bir faktör ise; bazı ülkelerde tüm bileşenleriyle tanınıp, okul müzik derslerine veya müzik eğitiminin çalgı ve ses eğitimi gibi alt boyutlarına etkili bir biçimde dahil edilen çeşitli yaklaşımların ülkemizde daha sınırlı bir kitle tarafından tanınıyor olmasıydı. Bunun sonucunda, çeşitli yaklaşımlar hem geniş çaplı bir biçimde yaygınlaşamamış hem de bazıları doğalarına özgü biçimde uygulanmayıp mevcut müzik eğitimi kodları ve klişeleri içinde asimile edilegelmişti. Böylesine bir çalışma ile daha geniş kitlelere ulaşmak ve yaklaşımların müzik eğitimi bağlamındaki yerleri ve değerleri hususunda farkındalık sağlamaya katkı vermek de kitabın çıktıları arasında tasavvur edildi.

Kitap bölümleri, yaklaşımları çok yönlü olarak irdeleyen ve bizzat uygulamış olan uzmanlar tarafından yazıldı. Çalışma, her bir yaklaşımın kuramsal olarak ele alındığı ve ardından derslerde kullanımına dair uygulama örneklerinin sunulduğu iki ana kısımdan oluşuyor. Kuramsal kısımda, yaklaşımların temel karakteristikleri, pedagojik ve didaktik nitelikleri ayrıntılı olarak serimleniyor. Uygulama örnekleri ise; çeşitli kademelerden okul müzik dersleri, üniversite düzeyinde müzik dersleri, yaygın eğitim kurumlarındaki kurslar ve okul dışı öğrenme ortamlarını kapsayacak şekilde çeşitlilik içeriyor Kitapta editör ve misafir editör olmak üzere iki editör yer almakta. Kitabın tematik tasarımı, bölüm konularının seçimi ve yayıma hazırlama sürecinin tüm sorumluluğu editöre aittir. Ancak, editörün de kitap içinde iki bölümü ve bir de çeviri bölümü olması sebebiyle kendi editörlüğünü yapması etik açıdan uygun olmayacağından, misafir editör davet edilmiş; editörün yazdığı ve çevirdiği birinci, ikinci ve dördüncü bölümler misafir editör tarafından yayıma hazırlanmıştır.

Kitabın kapsamlı bir “giriş” niteliği taşıyan ve editör tarafından yazılan birinci bölümünde, öncelikle kitabın konusu ile ilgili -pedagojik yaklaşım, didaktik yaklaşım, çok bileşenli yaklaşım vd.- temel kavramlar açıklığa kavuşturulmuştur. Ardından, kitapta ele alınan yaklaşımların tarihsel ve pedagojik arka planları ile toplumsal-kültürel bağlamları irdelenerek, eğitim tarihindeki konumları genel hatlarıyla tanıtılmış, böylece incelenen yaklaşımların birbirleriyle ilişkilerini kurabilmek için de zemin hazırlanmıştır.

İkinci bölüm, “Müzik Didaktiği” ile ilgili hususlara ayrılmış ve Almanya’da bu alanda öncü çalışmalara imza atmış olan Eckhard Nolte tarafından yazılmıştır. Yazar, müzik öğretme-öğrenme tasarılarının (konsepsiyonlarının) teorik temellerini ele almaktadır. Nolte, tasarılara sistemik özelliklerini kazandıran -önermelerden oluşmaları sebebiyle teoremler olarak da nitelediği- başlıca didaktik yapı unsurlarının neler olduğunu, nasıl oluşturulduğunu, türlerini, düzenleniş biçimleri veya kategorilerini irdelemekte; yanı sıra, birbirleriyle ilişkilerini görünür kılmakta ve tamamen kuramsal olan açıklamaları çeşitli örneklerle de desteklemektedir.

Üçüncü bölümde “Jaques-Dalcroze Yöntemi”, ülkemizde bu konudaki ilk doktora tezini yazmış ve yöntemi bizzat uygulamış olan Gökmen Özmenteş tarafından ele alınmıştır. Yöntemin kültürel ve eğitimsel bileşenlerine odaklanan yazar, oluşumunun arka planını, Émile Jaques-Dalcroze’un fikir dünyasını, etkilendiği unsurları vb. geniş bir perspektifle irdelemektedir. Ardından da çeşitli sosyolojik, etnomüzikolojik teorilerin ve müzik eğitimi anlayışlarının ışığında yönteme günümüzden bakarak, hermenötik bir değerlendirme sunmaktadır.

Kitabın dördüncü bölümü “Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi/Orff-Schulwerk” yaklaşımına ayrılmış ve bölüm, ülkemiz üniversitelerinde bu yaklaşımı uygulayan kişilerden birisi olan Nesrin Kalyoncu tarafından yazılmıştır. Yazar önce EMHE/OSW’nin tarihsel gelişimini etkilendiği faktörlerle birlikte üç evrede özlüce sunmakta, ardından dersin didaktik ilkeleri ve yapı unsurları çerçevesinde öğretme-öğrenme süreçlerindeki karakteristiklerini betimlemektedir.

Beşinci bölümünde “Kodály Yöntemi”, yöntemin uygulandığı bir doktora tezinin danışmanı ve yazarı olan iki isim, Sezen Özeke ve Hatice Çeliktaş, tarafından ele alınmaktadır. Yazarlar Kodály’ın besteci, müzikolog ve eğitimci kimliklerine değindikten sonra; bu pedagojik yaklaşımın dayandığı ilkeleri, işleyişini, uygulanmasında kullanılan yöntem, teknik ve araçları açıklamakta ve Türkiye’deki ilgili uygulamalara dair genel bir bakış da sunmaktadırlar.

Kitabımızın altıncı bölümünde “Programlı Öğrenme”, doktora tezini bu konuda yazmış ve yaklaşımı bizzat uygulamış olan Cemal Özata tarafından ele alınmaktadır. Yazar Programlı Öğrenme’nin temel kavramlarını, gelişim sürecini, ilkelerini, modellerini, öğrenme materyalinin niteliklerini, uygulanmasında öğretmenin rolünü, yaklaşımın avantaj ve sınırlıklarını açıklamaktadır. Ardından, müzik eğitiminde daha önce yapılan ilgili çalışmalar yanı sıra günümüz müzik derslerinde kullanımına yönelik ipuçları sunmaktadır.

Yedinci bölüm, ülkemizde müzik eğitimi alanında “Tam Öğrenme Modeli” konusunda ilk doktora tezini yapmış ve yaklaşımı bizzat uygulamış olan Özlem Öztürk tarafından yazılmıştır. Yazar, önce modelin kavramsal/kuramsal temellerini, tarihsel dayanaklarını, ögelerini, uygulamada öne çıkan güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymakta; ardından da çeşitli araştırma sonuçlarına dayanarak müzik öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanılabilirliğini tartışmaktadır.

Kitabın sekizinci bölümünde, “İş Birlikli Öğrenme Yöntemi” Gökhan Öztürk tarafından ele alınmaktadır. Doktora tezini bu konuda yazmış ve yöntemi bizzat uygulamış olan yazar, yaklaşımın kuramsal/kavramsal temellerini, ilkelerini, uygulama tekniklerini, faydalarını ve uygulamada karşılaşılan zorlukları irdelemektedir. Bölümde, Türk müzik eğitimi literatüründe tanınmayan bazı yeni iş birlikli teknikler de genişçe irdelenmiştir. Yazar ardından, müzik eğitimi alanındaki uygulamaları araştırma sonuçlarına dayanarak masaya yatırmaktadır.

Dokuzuncu bölümde “Kültüre Duyarlı Müzik Eğitimi” yaklaşımı, doktora tezini bu konuda yazmış ve yaklaşımı bizzat uygulamış olan Ebru Tuncer Boon tarafından çalışılmıştır. Yazar öncelikle Kültüre Duyarlı Eğitim yaklaşımının tarihsel, sosyo-politik, felsefi, kültürel ve psikolojik faktörlerin etkileşiminde nasıl oluştuğunu kısaca açıklamaktadır. Ardından da yaklaşımın müzik eğitimi alanına ve öğretim uygulamalarına nasıl yansıdığını çeşitli örnekler üzerinden sunmaktadır.

Kitabımızın onuncu ve son bölümünde, “Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı” Nurtuğ Barışeri Ahmethan tarafından ele alınmaktadır. Müzik eğitiminde yapılandırmacı öğrenme bağlamında ders planlamalarına dair yayınları olan yazar; bilişsel, sosyal ve radikal yapılandırmacı kuramları açıklamakta, bunların müziksel gelişim ve öğrenme kuramlarına yansımalarını aktarmakta, ardından da yapılandırmacı öğrenmenin ilkelerini aktif öğrenme ve eleştirel pedagoji perspektifinden irdeleyerek, müzik eğitimine yönelik çıkarımları tartışmaktadır.

Özverili ve iş birliğine dayanan bir çalışmanın ürünü olan bu kitap -her yayın gibi- mutlak bir tamlık iddiasında bulunmamakta, çalışılan konulara dair bir kesit sunmaktadır. Bu sebeple, okuyucu belki her sorusunun cevabını bu kitapta bulamayabilir; ancak, bu kitap ona yeni sorular sorması için zemin ve çıkış noktaları sağlayabilir. Editör, misafir editör ve tüm yazarlar kitabı okuyucuya sunmaktan mutluluk duymakta; eleştirileri de memnuniyetle beklemektedir. Çalışmanın faydalı olması umuduyla…

 
İletişim E-Posta: - Telefon:
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

Münih LMU Müzikoloji Enstitüsü’nde "Gültekin Oransay" rafı...
Corona günlerinin verimi: “Müzik Eğitiminde Çok Bileşenli Pedagojik Yaklaşımlar ve Öğretme-Öğrenme Yaklaşımları”
Akademide "Benzerlik Oranı" , "İntihal Oranı"na karşı...
Tarihe Not Düşmek…
Yağmacı kasasıyla meşgul!..
Dizi-dizi dizinler / indexler…
"Fado" üzerine birkaç söz...
Müzikoloji deyince...
“Müzisyen Sağlığı” meselesinde karnemiz kötü...
Diğer Yazarlar

Münih LMU Müzikoloji Enstitüsü’nde "Gültekin Oransay" rafı...
Kitabu İlmi'l-Musiki Alâ Vechi’l-Hurûfât'ın müellifi kimdir? -16-
En iyi çalgı/saz hangi ağaçtan yapılır...
Fazıl Say'ın Feyzi Erçin'e desteği…
Nida Tüfekçi’nin Öğrencisi Olmak!..
Yazılarınızı bekliyoruz... Musiki Dergisi
Spor yazarı mı, müzik yazarı mı?..
Yeni YÖK’ün ve değerli başkanı Sn. Saraç’ın övgüye değer kararı: Müzik öğretmenliği açısından yapıcı bir değerlendirme…
Neveser Kökdeş olayı…
Meragi niçin 24 şube dedi? Hurufilikten etkilendi mi?..
Çevrimiçi Türk Halk Musikisi Videoları: "Konma Bülbül Konma Nergis Daline"
Günün Sözü
"Kitaplar müzisyenin sanatını, yorum gücünü arttırır..."
(Ayhan Sarı)
Yazarlar 
Röportajlar
Fırat Kutluk “Neden Müzik Dinleriz?“...
Ayhan Sarı - Kitabın adından başlayalım mı?  Buna bağlı olarak da kitabın sonunda müziği neden dinlediğimizin yanıtını veriyor musun? Fırat Kutluk - ...
»
»
»
Tarihte Bugün
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritasi
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynagi
Hakkimizda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm haklari sakli tutulmaktadir.
Bu sitede yayinlanan tüm resim, materyal ve içerigin telif haklari tarafimizca sakli olup izinsiz alinip kullanilamaz.
0.39ms