Bugün - 24 Ekim 2021 Pazar
Foto Galeri
Video Galeri
Firma Rehberi
Künye
Reklamlar
Üye İşlem
 Bize Ulaşın
www.musikidergisi.com Logo
-
İstanbul 27°°C
Haber Detayları

Trabzon Üniversitesi III. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu’ndan duyuru…

KTÜ Devlet Konservatuvarı'nın ismi Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuarı olarak değişti.

KONGRE SEMP.PANEL Haberi - 7 Haziran 2018 Perşembe - 22:51
KTÜ Devlet Konservatuvarı'nın ismi Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuarı olarak değişti.
Resmi küçültmek için üzerini tıklayın...

17-20 Ekim 2018 tarihleri arasında Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenecek olan III. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU için takvim ve yer konusunda herhangi bir değişiklik olmadığı belirtiliyor. Sempozyum yine aynı  tarih ve aynı yerde, sadece üniversite isim değişikliği yapılarak Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı III. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu adıyla gerçekleştirilecek.

SEMPOZYUM DUYURUSU ŞÖYLE:

2. BİLDİRİ ÇAĞRISI

TRABZON ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

III. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

17-20 EKİM 2018, TRABZON, TÜRKİYE

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Duyuru:

Değerli Bilim İnsanları,

KTÜ Devlet Konservatuvarı, TBMM’nin aldığı karar ile 2018 Mayıs ayı itibariyle yeni kurulan Trabzon Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 17-20 Ekim 2018 tarihleri arasında Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenecek olan III. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu için takvim ve yer konusunda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Sempozyum belirtilen tarih ve yerde Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı III. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu adıyla gerçekleştirilecektir.

Devlet Konservatuvarı’nın Trabzon Üniversitesi’ne dahil olmasından sonra KTÜ’den ayrılma sürecinde Konservatuvar ve sempozyum web sayfamızda çeşitli aksaklıklar yaşamaktayız. Aynı sorunlar sempozyum web sitemizdeki başvuru formunda da yaşanmaktadır. Bu nedenle siz katılımcılarımıza kolaylık sağlamak amacıyla başvurularınızı mail yoluyla göndermenizi rica ediyoruz. III. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu için hazırlamış olduğunuz çalışmaları bildiri çağrısında belirtilen kurallara göre hazırlayıp Word dosyası olarak ktudksempozyum@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Özetleri önceden bize ulaşmış olan araştırmacıların özetlerini tekrar göndermelerine gerek yoktur.

Bilgilerinize sunar

Teşekkür Ederiz,

Saygılarımızla

 

III. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu, Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından 17 - 20 Ekim 2018 tarihleri arasında Trabzon’da KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecektir.

Sempozyum ile bilim insanları arasında fikir paylaşımını sağlayarak farklı disiplinlerden, geleneklerden veya farklı ülkelerden araştırmacılar arasında iletişim köprüsü oluşturmak ve disiplinler arası çalışmaları mümkün kılmak amaçlanmaktadır. Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı III. Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu'nda birbiriyle bağlantılı 3 farklı başlık belirlenmiştir.

1. Diaspora, Ulusaşırılık ve Küreselleşme: 21. yüzyılda müzik/dans pratikleri gelişen teknoloji, küreselleşme süreci ve bu sürecin içerisinde yer alan insan sirkülâsyonunun karmaşık yapısı içerisinde çok daha geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Nitekim insanlar ve kültürel pratikleri önceki dönemlere kıyasla daha kolay ve hızlı seyahat edebilmekte ve farklı müzik/dans kültürleriyle etkileşime girebilmektedir. Kültürel pratiklerin ve insanların bir mekandan başka bir mekana seyahati ise politik, ekonomik, kültürel ve sosyal olarak araştırmacıların üzerinde durduğu konulardan birisi haline gelmiştir. Küreselleşme sürecindeki akışkanlık (fluidity) ve yersiz-yurtsuzlaşma (deterritorialization) terimleri, ulusaşırılık ve diaspora meselesinin de kalbinde yer alan tartışmalardaki önemli unsurlardandır. Bu bağlamda, ulusaşırı kimlikler çoklu ulusal sınırlar etrafında müziksel olarak nasıl temsil edilirler? Ulusaşırılık ve küreselleşme süreci ilişkisi nedir ve kültür pratiklerine nasıl etki etmektedir? Ulusaşırılık ve etnisite kavramları arasındaki ilişki müzik/dans bağlamında nasıl okunabilir? Ve kültürel pratiklerin ulusaşırılık meselesinde sosyal, kültürel, ekonomik, politik ilişkiler içerisindeki rolü nedir? Sempozyumun ‘Diaspora, Ulusaşırılık ve Küreselleşme’ başlığı, bu ve benzeri soruları araştırmayı amaçlamaktadır.

2. Göç ve Sınır Çalışmaları: Stuart Hall Küresel ve Yerel: Küreselleşme ve Etnisite adlı makalesinde “Başka müzikleri duymamış hiçbir müzik kaldı mı?” sorusuyla birlikte küreselleşmeye, senkretik türlere, diasporaya gönderme yapar. Nitekim benzer bir soru yakın coğrafyalar ve organik bağlantısı olan kültürler için de yöneltilebilir. Yakın coğrafyalardaki benzer kültürel pratikler politik sınırlar kadar keskin olmanın aksine geçişkenlik, benzerlik ve farklılık gösterirler. Her ne kadar politik sınırlar içerisinde belirli müzik/dans pratikleri farklı isimlendirilmeye alışılmış olsa da, kimi zaman dans ve müziksel benzerlikler bağlamında farklı kültürlerle bağlılığın söylemsel inşasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, ‘geleneğin icadı’ ve müzik, Somut- Soyut toplumsallık bağlamında birbirine sınırı olan ülkelerden göç eden toplulukların ve etnik kimliklerin müzik/dans pratikleri, politik sınırlar ve kültürel pratikler, paralel kültürler ve çapraz-kültürel müzik analizi konuları sempozyum için belirlediğimiz ‘Göç ve Sınır Çalışmaları’ başlığı altında tartışılacak meseleleri oluşturmaktadır.

3. Kültürel Mirasın Korunması, Arşivcilik, Müzecilik: Müzik arşivciliği Karşılaştırmalı Müzikoloji’den günümüze kadar Etnomüzikoloji disiplini içerisinde ilgiyi kaybetmeyen konulardan birisidir. 19. yüzyılda Berlin Fonograf Arşivi (Berliner Phonogrammarchiv), Viyana, Paris ve Leningrad’da bulunan ulusal arşivlerin kurulmasıyla başlayan ilgi, günümüzde CREM (Centre de Recherche en Ethnomusicologie), Library of Congress, British Library, Qatar National Library gibi kurumların somut materyalleri dijital ortama aktararak yeni bir arşivcilik şeklini geliştirmesiyle devam etmektedir. Koruma, eğitim ve sosyal yardım gibi belirli amaçlara hizmet eden arşivler, dijital arşivcilik ile bütün bu farklı amaçları tek bir çatı altında toplayarak daha geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Benzer amaçlar somut kültürel mirasın korunması bağlamında müzecilik alanında da yer etmekte ve müzik/dans ilişkisi çerçevesinde de meydana gelmektedir. Kültürel mirasın korunması meselesi Etnomüzikologların en önemli aktivitelerinden bir tanesidir. Müzik korumacılığının en önemli araçlarından birisi olarak arşivler araştırmacılara farklı müziksel kaynak ve kayıtları sunarak karşılaştırmalı çalışmalara da olanak sağlamaktadır. Her ne kadar Etnomüzikoloji erken dönem karşılaştırmalı çalışmalara genel olarak yüz çevirmiş olsa da, arşiv ve müzeler Etnomüzikologlara disiplinin ilk yıllarından itibaren karşılaştırmalı çalışmalar için önemli müziksel materyaller sağlamaktadırlar. Sempozyum için belirlenen bu başlık altında kültürel mirasın korunması, arşiv ve müzelerin müzik/dans eğitiminde kullanılması, arşivlerin sosyal yardım ve uygulamalı etnomüzikolojideki yeri, arşiv için alan çalışması kayıtları, arşivcilikte katalog sistemleri gibi konulara yer verilecektir.

Sempozyumun dili Türkçe ve/veya İngilizce'dir.

 

Bildiri özetleri için gerekli bilgiler: Özetlerin 250-300 kelime arasında olması, en az üç en fazla beş anahtar kelimeleri içermesi, ad, soyad ve kurum bilgilerinin yanı sıra mail adreslerinin de özetlerde yer alması istenmektedir. Türkçe bildiri özetlerinin aynı zamanda İngilizce olarak yazılması gerekmektedir. Sempozyumda yer alacak sunumlar, bildiri, panel ve poster şeklinde kabul edilecektir.

Bildiri: Sempozyum ana başlık ve alt başlıklardaki konulara yönelik hazırlanan bildiri özetlerinin, ktudksempozyum@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Programda yer alacak her bildiriye 20 dakikası sunum, 10 dakikası ise tartışma olmak üzere toplam 30 dakika ayrılacaktır.

Panel: Sempozyumda panel sunumu önerilebilir. Paneller için bir yönetici olmalı ve panelin konusu ve katılımcılarını belirterek başvuruda bulunması ve katılımcı sayısının yönetici kişi dahil 4 kişiyi geçmemesi beklenmektedir. Her panele konuşmalar ve tartışma zamanı da dahil toplam 100 dakika zaman ayrılacaktır. Panel katılımcıları, panel başlığıyla ilgili konu çerçevesinde, kendi konuşacakları kısım için ayrı ayrı bildiri özetleri hazırlayacaklardır. Panel yöneticisi panel ile ilgili istenilen bilgileri ve katılımcıların bildiri özetlerini ktudksempozyum@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

Poster sunum: Poster sunumlar, Düzenleme Kurulu’nun önceden belirleyip duyurduğu saatlerde panolarda sergilenecektir. Özet yazım kurallarına göre hazırlanmış poster özetlerinin ktudksempozyum@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Posterler 80cm X 100cm boyutlarında olmalıdır (Düşey-Portraid). Poster başlığı tümü büyük harflerle ve sayfaya ortalı şekilde hizalanmalıdır. Başlığın hemen altında yazarın adı ve soyadı, kalın ve siyah yazı tipi ile yazılmalı; ismin hemen altında da yazarın kurum, şehir bilgileri yer almalıdır. Poster metninde şekiller ve grafikler kullanılabilir. Kullanılacak en küçük yazı boyutu 20 punto olmalıdır, kaynaklar kısmı daha küçük puntolarla yazılabilir. Times New Roman yazı tipi tercih edilmelidir.

 

Önemli Tarihler:

Bildiri   özetlerinin gönderilmesi için son tarih: 18   Haziran 2018

Kabul   edilen bildirilerin duyurulması: 13   Temmuz 2018

Katılım   ücretlerinin yatırılması: 15   Ağustos - 15 Eylül 2018

(250TL/50€   - Öğrenci 150TL/30€)

Programın   açıklanması: 24   Eylül 2018

Sempozyum   Tarihi: 17   - 20 Ekim 2018

Tam   metin gönderimi için son tarih: 3   Şubat 2019

 

İletişim

Düzenleyici Eş-Başkanlar:

Doç. Dr. Abdullah Akat

Dr. Öğr. Üyesi Merve Eken Küçükaksoy

Sekretarya:

Öğr. Gör. Uğur Aslan

E-posta: ktudksempozyum@gmail.com

Adres: Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü Fatih Kampüsü 61335 Söğütlü / Trabzon

Telefon:  0 (462) 248 36 06

Sempozyum mekanı

Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon (Harita)

Sempozyum web sitesi:

http://www.ktu.edu.tr/dksempozyum

 

Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Ursula Hemetek (Avusturya)

 

Bilim Kurulu

Prof.   Dr. Ayhan Erol (Türkiye)

Prof.   Dr. Bülent Alaner (Türkiye)

Prof.   Dr. Janos Sipos (Macaristan)

Prof.   Dr. Jim Samson (İngiltere)

Prof.   Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı (Türkiye)

Prof.   Dr. Hakan Cevher (Türkiye)

Prof.   Dr. Lars-Christian Koch (Almanya)

Prof.   Dr. Mehmet Öcal Özbilgin (Türkiye)

Prof.   Dr. Razia Sultanova (İngiltere)

Prof.   Dr. Rusudan Tsurtsumia (Gürcistan)

Prof.   Dr. Sanubar Baghirova (Azerbaycan)

Prof.   Dr. Selena Rakocevic (Sırbistan)

Prof.   Songül Karahasanoğlu (Türkiye)

Prof.   Dr. Terada Yoshitaka (Japonya)

Prof.   Dr. Uğur Türkmen (Türkiye)

Doç.   Dr. Ali Tan (Türkiye)

Doç.   Dr. Alper Maral (Türkiye)

Doç.   Dr. Elif Damla Yavuz (Türkiye)

Doç.   Dr. Velika Stojkova-Serafimovska (Makedonya)

Dr.   Öğr. Üyesi Murad Özdemir (Türkiye)

Dr.   Gerda Lechleitner (Avusturya)

Dr.   Hande Sağlam (Avusturya)

Dr.   Marija Dumnic (Sırbistan)

Dr.   Robert O. Beahrs (Türkiye)

Dr.   Susanne Ziegler (Almanya)

 

Düzenleme Kurulu

Doç.   Dr. Abdullah Akat

Doç.   Ayşegül Ergene

Doç.   Tuncer Önder

Dr.   Öğr. Üyesi Merve Eken Küçükaksoy

Öğr.   Gör. Dr. Alper Akgül

Öğr.   Gör. Gökhan Altınbaş

Öğr.   Gör. Uğur Aslan

Öğr.   Gör. İlhan Barutcu

Öğr.   Gör. Murat Burçin Derçin

Öğr.   Gör. Eylem Derçin

Öğr.   Gör. Mustafa Aydın

Öğr.   Gör. Gürsel Tahmaz

Öğr.   Gör. Hüseyin Karaçam

Arş.   Gör. Emrah Ergene

 

Konaklama

Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından katılımcılarımıza Karadeniz Teknik Üniversitesi Koru Oteli’nde konaklamalarını öneriyoruz. Günlük kişi başı kahvaltı dahil konaklama ücretleri aşağıdaki gibidir. 2 veya 3 kişilik odalarda konaklamak isteyen katılımcılar mutlaka aynı odada kalacakları kişilerle birlikte rezervasyon yaptırmalıdırlar.

Tek Kişilik   Oda - 110TL

İki Kişilik   Oda (Kişi Başı) - 80TL

Üç Kişilik Oda (Kişi Başı) - 70TL

Suit Oda - 230TL

Konaklama rezervasyonunuzu bu fiyatlarla yapabilmeniz için lütfen e-posta ile koruotel@ktu.edu.tr adresine talebinizi iletiniz ve mutlaka Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı III. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu’nda katılımcı olduğunuzu belirtiniz.

Koru Otel İletişim Bilgileri:

Adres : Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsü

 Trabzon/Türkiye

Tel : +90 462 328 08 15

 +90 462 377 35 47

Faks : +90 462 328 08 23

BKZ:

https://www.facebook.com/notes/trabzon-devlet-konservatuvar%C4%B1-trabzon-state-conservatory/kamuoyu-duyurusu-ve-2-bildiri-%C3%A7a%C4%9Frisi/2090161371251952/ 

 

Facebook'ta Paylaş
 
Anahtar Kelimeler:KTÜ, Devlet, Konservatuvarı, ismi, Trabzon, Üniversitesi, Devlet, Konservatuarı, ,
Kaynak / Editör
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer KONGRE SEMP.PANEL Haberleri
Gökmen Özmenteş “Okan Murat Öztürk ile Salı Söyleşileri“nde...
Çocuk Şarkıları ve Okul Marşları Besteciliği Paneli Raporu…
Prof. Erol Parlak “Okan Murat Öztürk ile Salı Söyleşileri“nde...

Prof. Erol Parlak “Okan Murat Öztürk ile Salı Söyleşileri“nde...
Ayhan Sarı “Okan Murat Öztürk ile Salı Söyleşileri“nde...
Tanbûrî Cemil Bey -online- Sempozyumu 7-9 Mayıs 2021'de...
Türk Musikisi Federasyonu (TÜMFED) Türk Müziği Çalıştayı...
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi “Salı Söyleşileri“ başlıyor...
En Çok Okunanlar
En Çok Yorumlananlar
Diğer Başlıklar

Mavi Nota Dergisi 2021 Ödülü Sıtkı Sahil'e verildi...
Tanbur: Bir resim ve İstanbullu bir saz hakkında... Hakan Talu
Hasan Saltık ile müzik endüstrisi üzerine bir söyleşi… Süleyman Fidan[1]
Bâkî “KALAN” bu kubbede, bir hoş sadâ imiş… Fatih Coşkun
İlyas Tetik'in umulmadık vefatı müzik dünyasında üzüntü yarattı...
Erdoğan Okyay… Adnan Atalay
MESAM 2021 seçimini Recep Ergül Grubu kazandı...
MÜZDAK “2021 Popüler Müzik Besteciliği Paneli” Sonuç Raporu…
Ilgaz Uluslararası Oda Müziği Festivali başlıyor...
Gökmen Özmenteş “Okan Murat Öztürk ile Salı Söyleşileri“nde...
Günün Sözü
Müzik, gençleri geleceğe, olgunları geçmişe yöneltir...
(Anonim)

Yazarlar 
Röportajlar
Hasan Saltık ile müzik endüstrisi üzerine bir söyleşi… Süleyman Fidan[1]
Süleyman FİDAN: Efendim, Neşet Ertaş’la başlayalım. Neşet Ertaş’ın kaç eseri sizde? Sayı alabilir miyim? Hasan SALTIK: On yedi tane ser...
»
»
»
Tarihte Bugün
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0,22ms